Regulamin

REGULAMIN RUNWAY MUSIC CLUB

 1. Regulamin obowiązuje na terenie RUNWAY MUSIC CLUB w Rzeszowie, przy ulicy Z. Kozienia 3 – którego właścicielem jest Elgar sp. z o.o. ul. Z. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów , NIP 5170012447
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terenie RUNWAY MUSIC CLUB, oznacza to że osoby te zobowiązane są stosować się do jego postanowień i poprzez wejście do klubu akceptują niniejszy regulamin.
 3. Nad przestrzeganiem postanowień regulaminu RUNWAY MUSIC CLUB, czuwają jego pracownicy oraz Ochrona Klubu, co oznacza, że osoby przebywające w RUNWAY MUSIC CLUB zobowiązane są do stosowania się do poleceń wyżej wymienionych osób.
 4. Na terenie RUNWAY MUSIC CLUB obowiązuje całkowity zakaz:
  wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych, broni i niebezpiecznych przedmiotów, 
  posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych
  nieobyczajnego zachowania, 
  wynoszenia napojów poza teren klubu i spożywania ich poza klubem, 
  zanieczyszczania i zaśmiecania klubu, 
  niszczenia mienia należącego do klubu i innych osób,
  wchodzenia w pomieszczeń klubu nie przeznaczonych do celów imprezy, 
  rzucania wszelkimi przedmiotami i zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, 
  sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa klubu, 
  fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprez klubu bez zgody kierownictwa klubu, 
  wchodzenia na teren klubu ze zwierzętami, 
 5. RUNWAY MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo wyproszenia osób, których zachowanie sugeruje na znaczne upojenie alkoholowe. 
 6. Zabrania się przebywania na terenie klubu w okryciach wierzchnich. W okresie jesienno – zimowym korzystanie z szatni jest obowiązkowe. Zakazuje się pozostawiania wierzchniego okrycia na kanapach czy innych miejscach w klubie do tego nie przeznaczonych. Szatnia jest płatna 2 zł. Swoje okrycie należy przekazać szatniarzowi, który wyda odpowiedni numerek. Numerek jest podstawą do odebrania swojej garderoby. Opłata za zgubiony lub zniszczony numerek to koszt 20zł. W przypadku zgubienia numerka klub nie ponosi odpowiedzialności za brak rzeczy na danym wieszaku. W sytuacji zgubienia lub zniszczenia numerka odzyskanie okrycia może nastąpić dopiero gdy wszyscy uczestnicy imprezy zabiorą swoje okrycia. 
 7. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia na teren szatni. Pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych rzeczy w szatni. RUNWAY MUSIC CLUB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz w miejscu do tego nie przeznaczonym. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni. Po upływie tego czasu rzeczy oddawane są na cele charytatywne. 
 8. Prawo wstępu do lokalu mają:
  osoby powyżej 21-go roku życia
  przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający zaproszenie lub akredytację, 
  przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Klubu
 9. Obsługa Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Klubu każdej osobie bez podawania przyczyny.
 10. Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają:
  osoby w wieku poniżej 21 lat
  osoby w stroju sportowym, bluzach z kapturami w glanach, bojówkach,  mundurach itp.
  osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających
  osoby agresywne bądź sugerujące swoją postawą i wyglądem agresywne podejście, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne bądź wzbudzać poczucie zagrożenia dla innych osób przebywających w klubie; 
  osoby które poprzez swoje zachowanie zostały wcześniej wyproszone z klubu.
 11. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest w gotówce i nie jest ona zwracana w przypadku nawet chwilowego wyjścia z Klubu. Osoby które wykupiły wstęp otrzymują opaskę do której noszenia są zobowiązane podczas pobytu w klubie, Zerwanie lub zgubienie opaski będzie traktowane jako brak biletu i osoby takie będą wypraszane z klubu bądź zobowiązane do zapłaty wejściówki. Otrzymanej opaski po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie. Zwrot może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu.
 12. Rezerwacja loży lub stolika wiążę się z przedpłatą. Rezerwacji dokonać może jedynie osoba pełnoletnia. W przypadku rezerwacji koniecznym jest ustalenie szczegółów z Managerem Klubu. Wszystkie zakupione rezerwacje należy odebrać do godziny 22.00, po tym czasie rezerwacja może być odsprzedana innej osobie. Osoba która nie odebrała na czas rezerwacji nie może dochodzić zwrotu wpłaconej kwoty. Rezerwacje loży przyjmujemy przez stronę internetową , wszelkie pytania udzielane są pod numerem telefonu: +48 798 33 77 88, od czwartku do soboty w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w środy od godziny 14.00 do 20.00 ( kontakt osobisty w siedzibie klubu bądź telefoniczny)
 13. Pracownicy Klubu, w tym przedstawiciele Ochrony są uprawnieni do:
  sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (tj. biletu lub zaproszenia) a w przypadku stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia imprezy, 
  do wylegitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz wieku, 
  przeglądania zawartości torebek i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4, 
  do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.
 14. RUNWAY MUSIC CLUB ma prawo wyprosić, a w razie stawiania oporu usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin, osoby agresywne lub takie których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 15. RUNWAY MUSIC CLUB ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających:
  poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, 
  wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku, 
  przedstawienia zawartości torebek i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4, 
 16. RUNWAY MUSIC CLUB zastrzega sobie  prawo do odmowy wpuszczenia gości na imprezę, gdy w klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa, porządku i komfortu na jego terenie.
 17. Osoba przebywająca na terenie klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 18. Uczestnictwo w imprezie, dokonanie opłaty za wstęp jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez RUNWAY MUSIC CLUB wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez RUNWAY MUSIC CLUB w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronach internetowych, mediach społecznościowych (przykładowo: Facebook, Instagram), jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w klubie. 
 19. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez RUNWAY MUSIC CLUB.
 20. RUNWAY MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631)
 21. Klub jest czynny zgodnie z godzinami określonym znajdującymi się na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do klubu. O zamknięciu lokalu lub innych godzinach otwarcia decyduje kierownictwo klubu
 22. Na sali głównej klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Możliwość palenia obowiązuje jedynie w miejscu do tego przeznaczonym.
 23. RUNWAY MUSIC CLUB zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 24. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 25. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
 26. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu.
 27. Skargi i wnioski będą przyjmowane jedynie w formie pisemnej.
 28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2019r. do jego odwołania.

Dres Code : Smart Casual